W ramach usług firmy MERIDIAN wykonujemy:

 • mapy do celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy do celów prawnych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały i scalenia nieruchomości
 • wytyczenia granic
 • wznowienia granic
 • regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych i przemysłowych
 • wytyczenia budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
 • pomiary realizacyjne
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali
 • pomiary objętości wykopów, nasypów, hałd
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 • pomiary osiadań obiektów budowlanych
 • pomiary pionowości budowli, słupów, wież GSM, masztów, kominów
 • pomiary zasiewów, upraw rolnych, sposobu użytkowania nieruchomości, itp.
 • pomiary ukształtowania terenu
 • zakładanie i modernizacje ewidencji gruntów i budynków
 • inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania
 • doradztwo techniczno-prawne z zakresu geodezji i kartografii

Nasza Firma specjalizuje się w pomiarach DRONEM:

 • pomiary do celów ewidencji gruntów i budynków, pomiar i identyfikacja granic oraz użytków gruntowych;
 • pomiary do sporządzania mapy do celów projektowych;
 • pomiary do sporządzania mapy sytuacyjno-wysokościowe;
 • precyzyjne pomiary objętości wyrobisk, hałd oraz zwałowisk;
 • sporządzanie ortofotomap;
 • sporządzanie ortofotomapy do oceny zasięgu zdarzeń kryzysowych;
 • sporządzanie numerycznych modeli terenu;
 • tworzenie zobrazowań dla projektantów;
 • pomiary terenów trudno dostępnych i niebezpiecznych;
 • inwentaryzacja placu budowy oraz monitoring postępu prac budowlanych
 • monitorowanie sieci energetycznych oraz ciągów paliwowych i wodnych;
 • inspekcja kominów, chłodni oraz obiektów niedostępnych;
 • pomiary termowizyjne;
 • obrazowanie zniszczeń, rys oraz spękań;
 • inspekcja niedostępnych obiektów inżynierskich;
 • obrazowanie stanu degradacji środowiska;
 • inspekcja linii brzegowych zbiorników oraz cieków wodnych;
 • monitoring obszarów szczególnie niebezpiecznych.